علی آقابابائی

سید احمد مقدسی

محمد جعفر فوده

دبیر و عضو اصلی هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

نائب رئیس هیئت مدیره

     

مسعود عربشاهی

فروغ قربانی

مصطفی مهرعلیزاده

عضو اصلی

خزانه دار و عضو اصلی

بازرس اصلی